Kasyna w Kasyno Ranking

Poker historia

Historia pokera nie jest jednoznaczna. Jako pierwszy gre w pokera opisa3 Jonathan H. Green w 1834 roku. By3a ona popularna woród pasa?erów statków, które p3ywa3y po rzece Missisipi. Gracze otrzymywali po piea kart, zao ca3a talia liczy3a ich tylko 20 (od dziesi1tek do asów). Niektórzy badacze twierdz1, ?e w pokera grali Chinczycy, ju? ok. roku 900 n. e.; inni z kolei upatruj1 Yróde3 w hinduskiej grze ganjifa. Mo?liwe, ?e poker wywodzi sie ze staroperskiej gry as nas, której regu3y perscy ?eglarze przekazali osadnikom francuskim w Nowym Orleanie.

Poker rozwija3 sie przez lata: grano coraz wieksz1 tali1 kart, wprowadzano nowe uk3ady, a tak?e pojawia3y sie nowe rodzaje gier, jak poker otwarty czy dobierany. W roku 1872 ambasador Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii publicznie og3osi3 zasady gry w pokera dobieranego. Osiem lat póYniej pojawi3 sie, obecnie najpopularniejszy rodzaj gry, tj. Texas Hold'em. W 1896 roku rozpoczeto wydawanie pierwszego magazynu poowieconego pokerowi o nazwie Poker Chips.

Dzio poker jest jedn1 z najpopularniejszych gier karcianych. W telewizji puszczane s1 transmisje z turniejów pokerowych, a w Internecie pojawi3o sie wiele firm oferuj1cych pokoje do gry w pokera online. W najwiekszej pokerowej imprezie owiata - World Series of Poker, w ubieg3ym roku wystartowa3o ponad 20 tysiecy graczy, a zwyciezca g3ównego turnieju otrzyma3 7,5 mln. dolarów.


Copyright @ 2001-2016 Kasyno Ranking
Wszelkie prawa zastrzezone.